Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

  • Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona o sociálnych službách.
  • Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Naše sociálne pracovníčky Vám pomôžu pripraviť všetky podklady na prijatie žiadateľa o poskytovanie sociálnych služieb.

Sociálny pracovník  vedie osobnú agendu prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami (ÚPSVAR, so súdmi, Daňovými úradmi, so Sociálnou poisťovňou, Slovenskou poštou atď...), uschováva cenné veci prijímateľov, sprostredkúva kontakty s rodinou, pomáha pri riešení nepriaznivých sociálnych udalostí, pripravuje a vykonáva záujmovú činnosť prijímateľov, pomáha pri adaptácii prijímateľa sociálnych služieb s cieľom zlepšovania kvality ich života.

Sociálny pracovní je s klientom a jeho rodinou pri jeho nástupe do zariadenia v úzkom kontakte, nakoľko pre ďalší a plnohodnotný pobyt klienta v zariadení je kľúčové dozvedieť sa čo najviac o jeho zázemí, rodine, partnerovi, deťoch, záľubách, motivácií a pod., na základe čoho potom vypracuje podrobnú,, sociálnu anamnézu klienta“.  Do 3 mesiacov pobytu klienta v zariadení a intenzívnom kontakte so sociálnymi pracovníkmi sa na základe uvedenej anamnézy a výsledkov práce soc.pracovníkov  s klientom vypracuje ,,individuálny rozvojový plán klienta“, ktorého cieľom je zabezpečiť jeho ďalšie napredovanie, fyzickú a duševnú spokojnosť.

Sociálne pracovníčky komunikujú s klientom aj rodinnými príslušníkmi a poskytujú kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení, o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i o kultúrnych podujatiach pre klientov.

Počas pobytu klienta taktiež zaznamenávajú jeho vývoj, zmeny, ktorými prechádza a je mu nápomocný v jeho napredovaní. 

Google+